Regulamin

I. Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Klient zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym.

Sprzedawca każdy pracownik zatrudniony w Sklepie Internetowym AleCieplo, działający w jego imieniu i na jego rzecz.

Sklep Internetowy, sklep internetowy AleCieplo, zarejestrowany przez PPHU Santim Roman Szewczyk z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 45; NIP: 5730120995, REGON 150891250,

Nazwa rejestru / ewidencji: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Umowa sprzedaży umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta pomiędzy sklepem internetowym AleCieplo, a konsumentem bądź przedsiębiorcą.

Ustawa o prawach konsumenta Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Informacje ogólne

 1.  Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego AleCieplo  i jest dostępny po adresem: http://alecieplo.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/9
 2.  Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Data jego publikacji oznacza, że prezentowana wersja ma zastosowanie dla zamówień złożonych od tego dnia, do momentu jego ponownej aktualizacji. Każdorazowo realizacja zamówienia oraz usług posprzedażnych, będzie odbywała się na podstawie wersji regulaminu, która obowiązywała w dniu złożenia zamówienia.
 3.  Niniejszy regulamin określa m.in. zasady rejestracji i korzystania z konta Klienta, warunki i zasady składania zamówień oraz ich realizacji, a także zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy.
 4.  Korzystanie ze sklepu internetowego AleCieplo możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:
 5.  Strony internetowe Sklepu, wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z serwisów internetowych sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 • aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów dla systemu Windows) z włączoną obsługą Java Script i Cookies
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 • własny dostęp Klienta stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu
 • zainstalowanej obsługi wtyczek Adobe Flash Player, Java Script, QuickTime
 • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które Sklep wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie AleCieplo będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Bez wyraźnej zgody użytkownika Sklep nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)!

Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 1.  Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem zakładki „regulamin” na stronie www.alecieplo.pl, a także pobrać go w formie pliku PDF i wydrukować.
 2.  Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1.  W celu skorzystania z zakupów w Sklepie Internetowym można zarejestrować się w ramach serwisu, jednak nie jest to warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia.

A) Klient zarejestrowany:

 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, który udostępniany jest na jednej z podstron Sklepu.
 • Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu, a także w przypadku Klienta będącego konsumentem, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy.

B) Klient niezarejestrowany:

Bez rejestracji należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaakceptować warunki regulaminu, a także w przypadku Klienta będącego konsumentem, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy.

 1.  W przypadku, gdy Klient:
 • w trakcie rejestracji bądź składania zamówienia podał dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne, które wprowadzają w błąd albo naruszają prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich – w tym innych Klientów Sklepu Internetowego bądź jego Pracowników,
 • dopuścił się innego zachowania, które jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię AleCieplo oraz jego pracowników,
 • dostarczył lub przekazał treści zabronione przez przepisy prawa,
 • korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 • korzystał ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla samego Sklepu,
 • korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób niewłaściwy poprzez wielokrotne składanie zamówień na ten sam asortyment (zamówienie Klienta może obejmować maksymalnie dwa),
 • korzystał ze sklepu w sposób niewłaściwy poprzez co najmniej dwukrotną odmowę odbioru zrealizowanego w sposób właściwy zamówienia,
 • korzystał z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego nie tylko w zakresie własnego użytku, w szczególności naruszył prawa autorskich Sklepu,
 • korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

Wszystkie powyższe naruszenia Regulaminu Sklepu Internetowego, uprawniają Sprzedawcę do anulowania zamówienia Klienta albo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość z Klientem, w ciągu 14 dni od dnia ich wykrycia.

 1.  Sklep Internetowy, w przypadku wykrycia naruszeń Regulaminu wskazanych w pkt. III. 2 Regulaminu Sklepu Internetowego, uprawniony jest także, do wezwania Klienta do zaprzestania w/w, naruszeń, a w przypadku ponawiających się naruszeń może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu Sprzedawcy.
 2.  W przypadku użycia kuponu rabatowego obowiązuje Regulamin korzystania z kuponów rabatowych, który jest dostępny na stronie http://alecieplo.pl/pl/i/Regulamin-kuponow-rabatowych/10 . Niezastosowanie się do regulaminu może skutkować odstąpieniem od umowy przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni, od dnia dokonania przez Klienta powyższego naruszenia albo anulowaniem zamówienia złożonego przez Klienta.

 IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1.  Treść strony internetowej www.alecieplo.pl (w szczególności ceny i opisy produktów ) i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 2.  Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie www.alecieplo.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.
 3.  Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
 4.  Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez stronę internetową Sklepu oraz telefonicznie, mailowo, pocztą lub poprzez formularz kontaktowy.

A) Złożenie zamówienia przez stronę internetową Sklepu:

W celu dokonania zamówienia Klient powinien dodać produkty, które zamierza zamówić, do koszyka, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami, na kolejnych podstronach.

Podanie NIP-u firmy bądź NIP-u jednoosobowej działalności gospodarczej w procesie składania zamówienia oznacza chęć dokonania zamówienia jako przedsiębiorca.

Edycja danych osobowych, adresu doręczenia, czy zamawianych produktów, po złożeniu zamówienia, możliwa jest tylko poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@alecieplo.pl; tel: 514-426-933. Modyfikacja tych danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami, w zależności od tego, na jakim etapie realizacji znajduje się zamówienie.

Zmiana adresu dostawy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możliwa jest do momentu przekazania towaru przewoźnikowi.

O wszelkich szczegółach Klient zostanie poinformowany przez pracownika Działu Obsługi Klienta.

Ewentualny koszt zostanie pobrany w formie przelewu na konto PPHU Santim Roman Szewczyk, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.

Po wprowadzeniu swoich danych oraz dodaniu zamawianych produktów do koszyka, na ostatniej stronie z podsumowaniem zamówienia pojawią się następujące informacje:

 • wybrana forma płatności
 • nazwa oraz główne cechy każdego zamawianego towaru/usługi
 • cena jednostkowa z VAT każdego zamawianego towaru/usługi
 • łączny koszt dostawy
 • całkowita suma zamówienia
 • szacunkowe koszty zwrotu (dotyczy tylko Konsumentów)
 • przewidywany czas realizacji zamówienia

Zanim Klient złoży zamówienie, ma możliwość wyrażenia zgody na przekazanie jego adresu email do serwisu Ceneo.pl oraz Opineo.pl – celem wyrażenia opinii o Sklepie Internetowym AleCieplo oraz zamawianych produktach czy usługach. Zgoda wyrażana jest w formie zaznaczenia odpowiedniej kratki.

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności i potwierdzenie powyższych poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki, tj. wyłącznie w celu realizacji warunków umownych.

Gdy Klientem jest Konsument należy potwierdzić zapoznanie się z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy http://alecieplo.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7

Ostateczne oświadczenie woli, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez Kliknięcie przycisku: „Zamawiam i płacę”.

B) Złożenie zamówienia telefonicznie, mailowo, pocztą lub poprzez formularz kontaktowy.

W celu dokonania zamówienia Klient powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta wybierając jedną z dostępnych form kontaktu:

 • telefonicznie pod numerem tel. 728-967-967 lub 514-426-933
 • mailowo pod adresem: sklep@alecieplo.pl
 • pocztą pod adresem: Bór 45, 42-200 Częstochowa (woj. śląskie)

Klient powinien podać swoje dane osobowe oraz wybrać produkt, który zamierza zamówić.

W przypadku Konsumentów niezależnie od formy kontaktu z Działem Obsługi Klienta, przed złożeniem zamówienia Sprzedawca poinformuje co najmniej o:

 • oznaczeniu przedsiębiorcy,
 • głównych cechach towaru/ usługi,
 • łącznej cenie zamówienia,
 • zamówieniu, które pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
 • prawie odstąpienia od umowy,
 • miejscu, gdzie można zapoznać się z regulaminem,
 • miejscu, gdzie można zapoznać się z szczegółowymi warunkami odstąpienia od umowy – dotyczy tylko Konsumentów,

Ze względu na właściwości techniczne niektórych środków komunikacji ( telefon, e-mail, formularz kontaktowy, poczta), a w szczególności ograniczoną możliwość przekazania wszystkich informacji, za zgodą Konsumenta pozostałe informacje zostaną utrwalone i przekazane za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres sklep@alecieplo.pl.

V. Dostawa i szkody transportowe

A) Dostawa

 1.  Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Rzeczypospolitej Polski,
 2.  Koszty dostawy na terenie Polski będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia; orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli "Koszty dostawy" umieszczonej na stronie http://alecieplo.pl/Czas-i-koszty-dostawy a ich dokładne naliczenie następuje w procesie składania zamówienia.
 3.  Miejscem spełnienia świadczenia – dostawy – jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu przez Klienta.
 4.  Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm przewozowych ( firmy przewozowe, z którymi współpracuje Sklep Internetowy, zostały opisane w zakładce „Dostawa” dostępnej na stornie internetowej: http://alecieplo.pl/Czas-i-koszty-dostawy
 5.  Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że wyraźnie pisemnie (mailem lub faxem) uzgodniono inaczej.
 6.  W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer .
 7.  Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 30 dni, Sprzedający zastrzega sobie w takiej sytuacji możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość z Klientem, w ciągu 14 dni od upłynięcia ww. terminu albo anulowania zamówienia złożonego przez Klienta.
 8.  Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku towarów ze statusem: w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu, nieprzekraczającego 30 dni od dnia złożenia zamówienia, o czym Konsument zostanie poinformowany . Termin ten jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Dla płatności kartą kredytową oraz przelewem – powyższy termin liczony jest od momentu wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy, a w przypadku sprzedaży ratalnej, po otrzymaniu przez Sklep pozytywnej decyzji kredytowej.
 9.  Dostępność towarów i orientacyjne terminy realizacji zamówienia ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku towarów niedostępnych w magazynie w dniu złożenia zamówienia, termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców, o czym Konsument zostanie poinformowany.
 10.  Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi, zgodnie z dostępną ofertą, produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, Sprzedawca dokona zwrotu, w formie wskazanej przez Klienta.
 11.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych.

B) Szkody transportowe

 1.  Jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
 2.  W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. W uwagach Klient powinien dokładnie opisać stan przesyłki zgodny ze stanem faktycznym, w tym wskazać sposób opakowania przesyłki, m.in. zapakowanie sprzętu w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz karton zewnętrzny wypełniony woreczkami dystansowymi z powietrzem. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w raporcie szkody również umieścić. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji pod adresem: sklep@alecieplo.pl oraz postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie: http://alecieplo.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7
 3.  Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: sklep@alecieplo.pl
 4.  W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi i jednocześnie niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji pod adresem sklep@alecieplo.pl
 5.  Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.

VI. Ceny i formy płatności

 1.  Ceny towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
 2.  Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
 • za pobraniem(płatność gotówką pobierana jest w chwili dostawy towaru),
 • przelew bankowy, na konto Sprzedawcy (30 1050 1142 1000 0090 6942 6626) – płatność pobierana jest przez bank w chwili dokonywania przelewu,
 • Przelew natychmiastowy (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.),

 

3. W przypadku opłaty za pobraniem, płatności przelewem internetowym oraz kartą kredytową naliczone są dodatkowe opłaty, których wysokość lub sposób ich obliczenia znajduje się w tabeli umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, którą można odnaleźć pod adresem: http://alecieplo.pl/Czas-i-koszty-dostawy

 1.  Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży tj. paragon fiskalny lub faktura VAT, które kupujący otrzymuje wraz z przesyłką. Na prośbę Klienta dokument zostanie przesłany za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty elektronicznej w formacie pdf. W tym celu wystarczy mailowe zawiadomienie sprzedawcy wysłane na adres sklep@alecieplo.pl. Otwarcie pliku w formacie pdf możliwe jest poprzez zainstalowanie bezpłatnego programu, które jest kompatybilny z formatem pdf.
 2.  Każda forma płatności będąca przedpłatą ( przelew, szybkie płatności internetowe ) jest zaliczką na poczet zamówienia.

VII. Prawo własności

 1.  Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta.
 2.  Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

VIII. 14-dniowe Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)

A) Informacje ogólne

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie. Formy w jakich może złożyć oświadczenie, są następujące:

 • E-mailem pod adresem: sklep@alecieplo.pl
 • telefonicznie pod numerem: 728-967-967
 • pocztą pod adresem: Bór 45, 42-200 Częstochowa(woj. śląskie)

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. W tej wiadomości Konsument otrzyma formularz zwrotu. Prosimy o jego wydrukowanie oraz dołączenie do zwracanego towaru, co znacznie ułatwi zidentyfikowanie odesłanej przez Konsumenta przesyłki oraz przyspieszy zakończenie procedury dotyczącej prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem tego terminu. Dokładny adres odesłania produktu znajduje się w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, które dostępne jest pod adresem: http://alecieplo.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7 (wszelkie zwroty dokonane na adres inny niż siedziby Sklepu Internetowego nie zostaną przyjęte).

B) Skutki odstąpienia od umowy

Sprzedawca udzieli informacji o szacunkowych kosztach zwrotu dla każdego towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, oferowanego przez Sprzedawcę) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w nieuszkodzone, oryginalne opakowanie (łącznie ze styropianem) wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie Dokładny adres odesłania produktu znajduje się w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, które dostępne jest pod adresem  http://alecieplo.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7

Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy Konsument powinien zadbać w szczególności o to, aby korzystanie z produktu nie wykraczało poza czynności, mające na celu stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy. Do takich czynności mogą należeć m.in. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń jak folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest to niezbędne dla sprawdzenia towaru.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument otrzymuje od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię). Prosimy o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej do Sprzedawcy.

Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania żadnych dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.

Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14-dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ustalenia prawidłowego numeru konta.

W sytuacji, gdy Konsument otrzyma wadliwy towar i nie jest to uszkodzenie mechaniczne spowodowane przez Konsumenta, Sprzedawca poprzez wysłanie współpracującej z nim firmy kurierskiej odbierze ten towar na własny koszt.

C) Prawo odstąpienia nie przysługuje dla towarów które, m. in.:

 • są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
 • są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte, nie można zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • są nagraniami dźwiękowymi lub wizualne albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

IX. Rękojmia

Szczegółowe informacje w zakresie treści rękojmi znajdują się pod adresem http://alecieplo.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7

X. Gwarancja

1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży.

2. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem: sklep@alecieplo.pl lub tel. 728-967-967. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny i telefon klienta. Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania po zamontowaniu produktu prosimy kierować bezpośrednio do producenta - na podstawie gwarancji, która znajduje się razem z produktem lub na podstawie dowodu zakupu.

3. Wady jawne, należy zgłaszać przed ułożeniem, zabudowaniem, zamontowaniem, itp.

4. Reklamowany towar przesłany do nas nie może być używany. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji (w wątpliwych przypadkach prosimy o kontakt).

5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są podstawą do roszczeń wobec Sklepu. Jeśli zauważą Państwo błąd w opisie prosimy o kontakt mailowy: sklep@alecieplo.pl.

7. Sklep nie udziela dodatkowej gwarancji na oferowane produkty.

8. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient może odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem jest odesłanie towaru na adres Sklepu (koszt ponoszony jest przez nabywcę), wraz z oświadczeniem o rezygnacji z zakupu zawierającym numer konta bankowego do zwrócenia kwoty zakupu, w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym oraz dowodem zakupu (paragon lub faktura). Towary, które były używane/podłączane nie podlegają zwrotowi.


 9.  Prezentowane informacje o produktach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

XI. Koszty naprawy / kosztorys szacunkowy

Jeżeli klient, odeśle towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią, koszty sporządzenia kosztorysu, koszty pokrywa w całości Klient będący Przedsiębiorcą. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (Konsumentów).

XII. Ochrona danych osobowych

 1.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę AleCieplo z siedzibą przy ulicy Bór 45, 42-200 Częstochowa(woj. śląskie), danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.AleCieplo.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy.
 2.  W sklepie internetowym AleCieplo stosowany jest system analizy sieciowej Google Analitics. Ma on na celu tworzenie profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analitics stosuje pliki typu cookies. Jego zadaniem jest ocena korzystania witryny przez użytkownika i poprawienie jakości funkcjonowania strony.
 3.  Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust.1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez AleCieplo.
 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 5. Szczegółowe uregulowania, informacje i pouczenia związane z ochroną danych osobowych Klienta znajdują na stronie internetowej Sklepu i są dostępne na stronie  https://alecieplo.pl/pl/i/Prywatnosc-danych/11

XIII. Postanowienia końcowe

 1.  W przypadku zawierania i realizacji umów obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług droga elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sklepem, a Konsumentem, w rozumieniu art. 22 [1] KC, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sklepem, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] KC, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego AleCieplo

XIV. Pozostałe klauzule

 1.  Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją skuteczność.
 2.  Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje Sklep do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego samego rodzaju, co zakupiony w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości) od naszych Klientów. Klient może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówki w Państwa okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Reklamacje, Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy
na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już
wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego
przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na
wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy
sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.


5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.


6. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@alecieplo.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl